آری

آری، زندگی را بنگار، به نگاری، زندگی را بنما، به نمایی زندگی را بسرا، من سلام، تو سرود، بر سرود تو سلام بر سرود من درود

Name:
Location: Stockholm, Sweden

Sunday, August 20, 2006

چشم، پس اجازه بده یه طلایه براش به همت پژمان بتراشم...

1 Comments:

Anonymous pezz said...

chashmet bibalaa gharaar boood gacho simaanesho taa emshab rad koni biaad
pas chi shod? tanbal.

Sunday, August 20, 2006 7:06:00 PM  

Post a Comment

<< Home