آری

آری، زندگی را بنگار، به نگاری، زندگی را بنما، به نمایی زندگی را بسرا، من سلام، تو سرود، بر سرود تو سلام بر سرود من درود

Name:
Location: Stockholm, Sweden

Saturday, August 26, 2006

:)

امروز متولد شد؛

علی.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home