آری

آری، زندگی را بنگار، به نگاری، زندگی را بنما، به نمایی زندگی را بسرا، من سلام، تو سرود، بر سرود تو سلام بر سرود من درود

Name:
Location: Stockholm, Sweden

Thursday, September 21, 2006

هوف، به خیر گذشت

تازه معنی استرس و فشار یک مسابقه و امتحان رو فهمیدم
مدتی فقط باید خوابید
و خواب خوب دید.

به قول علی "این بار گند نخورد" و این خودش خیلی است برای ما

0 Comments:

Post a Comment

<< Home