آری

آری، زندگی را بنگار، به نگاری، زندگی را بنما، به نمایی زندگی را بسرا، من سلام، تو سرود، بر سرود تو سلام بر سرود من درود

Name:
Location: Stockholm, Sweden

Saturday, June 05, 2010

I love e-mail technology (a.k.a. E-mail sucks!)

First, because you can answer later.
Second, because you can answer, disregarding your current feelings.

2 Comments:

Anonymous Sahar e khali said...

I would replace 1st with 2nd ...

Monday, June 21, 2010 12:56:00 AM  
Blogger Sara KzM said...

it rockS!

like!

Sunday, November 14, 2010 4:17:00 AM  

Post a Comment

<< Home