آری

آری، زندگی را بنگار، به نگاری، زندگی را بنما، به نمایی زندگی را بسرا، من سلام، تو سرود، بر سرود تو سلام بر سرود من درود

Name:
Location: Stockholm, Sweden

Monday, April 19, 2010

Sacred Seven

3 days of indulgence,

1 day of cognition

3 days of rehearsal

A moment of Finale

was the recipe to lose time track and win the moments.

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

The Moment ... capital T,capital M!

Tuesday, April 20, 2010 3:42:00 AM  
Blogger Hossein Azizpour said...

yes, the MOMENT!

Tuesday, April 20, 2010 3:49:00 AM  
Blogger Babak Hashemi said...

جبر جغرافیایی

Wednesday, April 21, 2010 1:12:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

I don t believe in جبر ...its consequences of our own choices,thats what makes it ...!

Thursday, April 22, 2010 3:03:00 PM  

Post a Comment

<< Home