آری

آری، زندگی را بنگار، به نگاری، زندگی را بنما، به نمایی زندگی را بسرا، من سلام، تو سرود، بر سرود تو سلام بر سرود من درود

Name:
Location: Stockholm, Sweden

Friday, July 20, 2007

is there any ∩ turn?

:همه ساکت بودند ناگهان خری گفت
"اقتصاد خر است"
!هورا-
:همه ساکت بودند ناگهان خری گفت
"همه چیز] مجانی می شود]"
!هی-
...گذشت
:همه ساکت بودند ناگهان خری گفت
[دولت خدمتگزار ملت است" [خدمت "گذاشتن ملت" را به عهده می گیرد"-
-!آری! -18 میلیون؟-
:همه ساکت بودند ناگهان خری گفت
"دولت مهر می ورزد مخصوصا به دختران و پسران، حتی می توانید با هم بروید استادیوم"-
:-)-

:همه ساکت بودند ناگهان خری گفت
"[به مردم در این چند سال ظلم شده است، دولت ناراحت است،[ دولت گریه می کند"
؟!-

:همه ساکت بودند ناگهان خری گفت
بنزین آزاد نمی دهیم، اجازه نشر نمی دهیم، هاله نور می بینیم، نامه می نویسیم، بعد از 28 سال رابطه برقرار می کنیم، سفر می رویم ، ....
همه ساکت بودند-

:همه ساکت بودند ناگهان خری گفت
"این نیز بگذرد"
!گوینده خر است.-

7 Comments:

Blogger Hamidreza said...

بدجوری زدی به سیم آخرها دکتر!

Saturday, July 21, 2007 1:40:00 AM  
Blogger Hossein Azizpour said...

نه بابا سیم آ[قا] خر زده به ملت

Monday, July 23, 2007 12:23:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

حالا اينو گوش كن همه ساكت بودند ناگهان خري گفت:
سلام داداش

Sunday, September 16, 2007 1:59:00 AM  
Blogger Hossein Azizpour said...

علیک!
برادرٍ این محل هستید شما؟

Friday, October 05, 2007 12:29:00 AM  
Anonymous نا شناس said...

در خریت ها شکی نیست ولی آیا راهی برای جلوگیری از ادامه پیدا کردن این خریت ها هست؟

Monday, March 10, 2008 11:40:00 PM  
Blogger Hossein Azizpour said...

Rah ke hast vali hamchin rahvar nis taze khariam peida nemishe beshini roosh in raho beri, caliber e mellat am bara piade raftan balas,...
khoda bozorge dar in shakki nist!
Amma nemidounam mishe entezare har kare bozorgi ro azash dasht!

Wednesday, March 12, 2008 3:16:00 PM  
Blogger Milad said...

vaze ma badtar ham mishe ba in eghtesade hozavie guyande:-)

Sunday, December 07, 2008 1:28:00 PM  

Post a Comment

<< Home