آری

آری، زندگی را بنگار، به نگاری، زندگی را بنما، به نمایی زندگی را بسرا، من سلام، تو سرود، بر سرود تو سلام بر سرود من درود

Name:
Location: Stockholm, Sweden

Saturday, April 14, 2007

Leiph...ِ

شنیدم مادر بزرگها می گویند وقتی کسی به دنیا می آید ستاره ای با او زاده می شود
و همچنین بعد از رفتنش نورش تمام می شود

...

امشب خیلی آسمون قشنگه


2 Comments:

Anonymous mehdi said...

are man ham movafegham, Dshab hameye asemun dashtan miraqsidan

Saturday, April 14, 2007 10:46:00 AM  
Anonymous M.Jalali said...

وقتی کسی دنیا می یاد بارون هم می یاد، ولی این بارون نیست که می باره بلکه فرشته هان که دارن گریه می کنن چون یکی از میونشون کم شده.

Saturday, April 14, 2007 11:43:00 AM  

Post a Comment

<< Home