آری

آری، زندگی را بنگار، به نگاری، زندگی را بنما، به نمایی زندگی را بسرا، من سلام، تو سرود، بر سرود تو سلام بر سرود من درود

Name:
Location: Stockholm, Sweden

Sunday, January 14, 2007

نشسته گوشه اي دلگير و تاريک / دمش بسته، دلش خسته، سرش لیک

صدایش می کند سازی ز دوری / نگاهی، اختری، با کوره نوری

نیا اینجا، که این راه چاه دارد / بیا اینجا، بدان دل آه دارد

بیا اینجا که سبزی تاج دارد / نیا اینجا به سر تاراج دارد

برو آنجا که دل بازار دارد / نیا اینجا که عشق آزار دارد

بیا اینجا خریدارت همین جاست / بی بازار؛ مهره ی مارت همین جاست

نیا اینجا، که اینجا هیچ جا نیست / نیا اینجا، تو را در دل، قسم، هیچ جا نیستنشستم گوشه ای سرد و پریشان / جدا از این و آن و هر که ایشان

به خود گویم همه اینها سراب است / فقط در خواب و رویایش جواب است

همه ی این حرفها نقش آب است / چه وزن بیت آتی بد خراب است

چه وزن بیت آتی بد خراب است


گو بهار آی بیارای زمستان دل

گو بر این ابر، ببار و به بار آر گلستان دل

5 Comments:

Blogger پژمان said...

بعععععع

Sunday, January 14, 2007 11:47:00 PM  
Blogger Morance said...

آقا! شنیده بودم شعر می گی. فکر نمی کردم تا این حد.

Monday, January 15, 2007 12:53:00 AM  
Anonymous aboozar said...

همین که اینا گفتـــــــــــــــن

Monday, January 15, 2007 5:29:00 PM  
Blogger Babi said...

haaaaaaa, khabam navayad !!!

Tuesday, January 16, 2007 12:40:00 AM  
Blogger Mehdi said...

ُیه سری هستن تو این شرایط پا میشن و می رن. حالا کجاش؟ من هم نمی دونم می رن بالاخره یه جایی پیدا کنن.
با اجازه یه شعری از سهراب :
(گفتم شاید با حال و هوای شعرت تناسب داشته باشه. اگه اشتباه کردم بزار به حساب حال و هوای خودم)

گوش كن ، دورترين مرغ جهان مي خواند.
شب سليس است، و يكدست ، و باز.
شمعداني ها
و صدادارترين شاخه فصل ، ماه را مي شنوند.

پلكان جلو ساختمان ،
در فانوس به دست
و در اسراف نسيم ،

گوش كن ، جاده صدا مي زند از دور قدم هاي ترا.
چشم تو زينت تاريكي نيست.
پلك ها را بتكان ، كفش به پا كن ، و بيا.
و بيا تا جايي ، كه پر ماه به انگشت تو هشدار دهد
و زمان روي كلوخي بنشيند با تو
و مزامير شب اندام ترا، مثل يك قطعه آواز به خود جذب كنند.

پارسايي است در آنجا كه ترا خواهد گفت :
بهترين چيز رسيدن به نگاهي است كه از حادثه عشق تر است.

Tuesday, January 16, 2007 5:47:00 PM  

Post a Comment

<< Home