آری

آری، زندگی را بنگار، به نگاری، زندگی را بنما، به نمایی زندگی را بسرا، من سلام، تو سرود، بر سرود تو سلام بر سرود من درود

Name:
Location: Stockholm, Sweden

Tuesday, December 12, 2006

سیاسی

پینوشه مرد.

من شیلیایی نیستم.

اما...

به دنیا و تاریخ زنده ام.


3 Comments:

Blogger Hamidreza said...

به امید مرگ دیکتاتوری! نه همه ی دیکتاتورها...شاید حتی همه ی دیکتاتورها

Saturday, December 23, 2006 8:34:00 PM  
Blogger Hamidreza said...

يلدا بازي يادت نره

Monday, December 25, 2006 10:07:00 AM  
Blogger Babi said...

chera inja mordast ?

Wednesday, December 27, 2006 12:10:00 AM  

Post a Comment

<< Home