آری

آری، زندگی را بنگار، به نگاری، زندگی را بنما، به نمایی زندگی را بسرا، من سلام، تو سرود، بر سرود تو سلام بر سرود من درود

Name:
Location: Stockholm, Sweden

Tuesday, October 03, 2006

بازی

تو را چه می شود؟!
تو را چه می شود؟!
تو را چه می شود؟!

از 4 5 سالگی از مهره اسب بیش از همه مهره ها خوشم می آمد و آن را بیشتر از همه بازی می گرفتم.
فکر می کنم خودم هم اسبم.
دلم به حال مهره های شطرنج می سوزد.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Yea baby, you are a ....ing horse!

Saturday, October 07, 2006 6:11:00 PM  

Post a Comment

<< Home