آری

آری، زندگی را بنگار، به نگاری، زندگی را بنما، به نمایی زندگی را بسرا، من سلام، تو سرود، بر سرود تو سلام بر سرود من درود

Name:
Location: Stockholm, Sweden

Wednesday, September 27, 2006

تکه پاره

ولی، اما، چرا؟ چون؟ از کدامین قسمت ملعون؟
یا به کفاره ی کدامین خبط بی توئون؟
چنین، چون، بی سر و سامون
....
گاهی نگاهی بهر آگاهی، به سویت می کنم، شاید،
نهی راهی ...
سرم بر دار، دلم بگذار....
....


رفت

3 Comments:

Anonymous Ali said...

عجيبه كه اخلاق مطلقه در حالي كه لذات نسبي اند.
چرا برداشت من و تو از يه قضيه هميشه پي دوم اختلاف فاز داره؟

Wednesday, September 27, 2006 10:11:00 AM  
Anonymous hamid said...

سرم بردار دلم بگذار

Wednesday, September 27, 2006 11:28:00 AM  
Blogger Hossein Azizpour said...

- شاید چون سال دوم اختلاف سن داریم(؛!
بعدم تازه نمودار سینوس و رو کسینوس بندازی خیلی قشنگتر میشه ولی بدون اختلاف فاز تغییری نمی کنه، شایدم برا این ها؟!
شایدم برا اینکه من دوست ندارم جور دیگه برداشت کنم


-یا دست از سر این دل کچل ما بردار(؛!

فک کن دلت مو داشت چقد باحال بود

Wednesday, September 27, 2006 11:08:00 PM  

Post a Comment

<< Home