آری

آری، زندگی را بنگار، به نگاری، زندگی را بنما، به نمایی زندگی را بسرا، من سلام، تو سرود، بر سرود تو سلام بر سرود من درود

Name:
Location: Stockholm, Sweden

Friday, September 29, 2006

قید های هیچ، حتما، صد در صد و از این قبیل را هیچگاه نباید به کار برد!
از یک طرف قابلیت اجرایی جمله را تقریبا به صفر می رسانند و از طرف دیگر الزامی ایجاد می کنند که شاید بعضی وختها اصلن درست و صلاح نباشد.
آن الزاماتی هم که همیشه درستند آنقدر مبرهنند که لازم نیست آن ها را به زبان بیاوری.

امروز هوا خیلی خوب بود و برای فرار از بارش خون در یک بعد از ظهر جمعه ای، تنهایی قدم زدن در این هوا هم همین طور. مامانم می گه هوای مهر مثل هوای فروردین است.
یک فیلمی سینما آورده بود به نام قتل آنلاین و البته با هنرنمایی جمشید هاشم پور!، جالبی قضیه انجا بود که در تابلو اعلان ظرفیت مانده سانسهای هر فیلم، ظرفیت همه سانسهای آن تکمیل بود.وضعیت غریبیست، این شبها
احساس وانهادگی و واماندگی می کنم.
تو اگر می دانی چه خبر است و چرا، عاجزانه خواهش می کنم بگو...
بدون دانستن چراییش از هر چیزی واهمه دارم .

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...


قید های هیچ، حتما، صد در صد و از این قبیل را هیچگاه نباید به کار برد!


قید هیچگاه را چطور؟

Saturday, October 28, 2006 8:43:00 AM  
Blogger Hossein Azizpour said...

نمی دانم نکته را گرفتی یا نه!
در هر صورت همان که نوشتم.

Saturday, October 28, 2006 10:39:00 PM  

Post a Comment

<< Home