آری

آری، زندگی را بنگار، به نگاری، زندگی را بنما، به نمایی زندگی را بسرا، من سلام، تو سرود، بر سرود تو سلام بر سرود من درود

Name:
Location: Stockholm, Sweden

Saturday, December 02, 2006

چون در وصف دلم بگم که ناید به گران
بر همین و آن و همه ی دگران
سر دست دلم هوای گفتن دارد
زین برگ ریزان و زان برف خزان

0 Comments:

Post a Comment

<< Home