آری

آری، زندگی را بنگار، به نگاری، زندگی را بنما، به نمایی زندگی را بسرا، من سلام، تو سرود، بر سرود تو سلام بر سرود من درود

Name:
Location: Stockholm, Sweden

Sunday, January 21, 2007

BeGun

Be gone tides of Darkness.

4 Comments:

Blogger پژمان said...

kodoomesh belakhare ahmagh?

Sunday, January 21, 2007 10:07:00 AM  
Blogger Hossein Azizpour said...

ha?

Monday, January 22, 2007 12:27:00 AM  
Blogger پژمان said...

آخه ابهام داشت:D برو پایین

Friday, January 26, 2007 9:57:00 PM  
Blogger Hossein Azizpour said...

ha? :D

Saturday, January 27, 2007 7:38:00 PM  

Post a Comment

<< Home