آری

آری، زندگی را بنگار، به نگاری، زندگی را بنما، به نمایی زندگی را بسرا، من سلام، تو سرود، بر سرود تو سلام بر سرود من درود

Name:
Location: Stockholm, Sweden

Friday, July 04, 2008

setTime()?!

شنبه جان، عزیزم، من این هفته خیلی کار دارم، ممکنه هفته بعد بیای یا حداقل دو سه روز دیرتر؟
نگمه!

2 Comments:

Blogger Babi said...

estresse shanbe, bad az ghosseye jomee, baraye MARD tar shodanet lazeme javoooon, are babaie!

rasty az mirza babaie che khabar majid?:D

Saturday, July 05, 2008 1:22:00 AM  
Anonymous Hadi said...

Ketabe mano key miari babak? :p

Saturday, July 05, 2008 11:24:00 AM  

Post a Comment

<< Home