آری

آری، زندگی را بنگار، به نگاری، زندگی را بنما، به نمایی زندگی را بسرا، من سلام، تو سرود، بر سرود تو سلام بر سرود من درود

Name:
Location: Stockholm, Sweden

Saturday, December 22, 2007

Better than Kaachi

50000 تومن

و این کرم حافظ:

ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک
حق نگه دار که من میروم الله معک
تویی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس
ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک
در خلوص منت ار هست شکی تجربه کن
کس عیار زر خالص نشناسد چو محک
گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدهم
وعده از حد بشد و ما نه دو دیدیم و نه یَک
بگشا پسته ی خندان و شکر ریزی کن
خلق را از دهن خویش میانداز به شک
چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد
من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک
چون بر حافظ خویشش نگذاری باری؟
ای رقیب از بر او یک دو قدم دور ترکو ناهار و شام و آجیل و هندونه و انار دون دون
برف بازی هم داشت نیم ساعتی
و طبیعتا حس خوب همیشگی
-----------------------------


امیدوارم همه امشب شاد بوده باشند
:-)

4 Comments:

Blogger Babi said...

yaldat mobarak!
be mano majido saleho m,orshedam khosh gozasht, jat khali, ma ham ajilo hendone anr dashtam, kolli dokhtaram bod taze :))
mashroobe daraje 1 ham bod!
kollan khub bod :D
jat khali!

Saturday, December 22, 2007 3:27:00 AM  
Blogger Babi said...

bebin, hamin alan commente balaie ro khundam, khiley ghalate typi dare, nemikhaye ke behem gir bedi ?:D

Saturday, December 22, 2007 3:30:00 AM  
Blogger Babi said...

ahmagham khodety :))

Saturday, December 22, 2007 2:44:00 PM  
Blogger Hossein Azizpour said...

:-)
:-D
:-))
Bedoone shak!

Sunday, December 23, 2007 11:05:00 PM  

Post a Comment

<< Home