آری

آری، زندگی را بنگار، به نگاری، زندگی را بنما، به نمایی زندگی را بسرا، من سلام، تو سرود، بر سرود تو سلام بر سرود من درود

Name:
Location: Stockholm, Sweden

Sunday, November 16, 2008

First "Barf" in Stockholm and ...

زرد ها بی خود قرمز نشده اند

قرمزی رنگ نینداخته است

بی خودی بر دیوار

(صبح پیدا شده از آن طرف کوه ازاکو اما(صبح پیدا شده اما

(وازانا پیدا نیست(آسمان پیدا نیست

گرته ی روشنی مرده ی برفی همه کارش آشوب

بر سر شیشه ی هر پنجره ای بگرفته قرار

(وازانا پیدا نیست(آسمان پیدا نیست

من دلم سخت گرفته است از این

مهمان خانه مهمان کش روزش تاریک

که به جان هم نشناخته انداخته است

چند تن خواب آلود

چند تن ناهموار

چند تن نا هشیار


(نیما یوشیج(فرهاد

4 Comments:

Blogger bizz said...

چه جالب چن روز پیش تو وینمپم کلاً این تِرَکش رو ریپیت بود

Tuesday, December 02, 2008 2:57:00 PM  
Blogger Hossein Azizpour said...

Daighan bara manam roo repeat bood, Vali baadesh say kardam behesh goosh nadam! ;-)

Tuesday, December 02, 2008 4:48:00 PM  
Blogger Milad said...

hala bara chi hame miran sweden??
.
daneshgah miri unja??
.
manam ke inja hale konkoor dadan nadaram , ye moghe pa shodam umadam unja:-D

Sunday, December 07, 2008 1:20:00 PM  
Blogger Babak Hashemi said...

still nothing?

Monday, April 05, 2010 5:30:00 AM  

Post a Comment

<< Home