آری

آری، زندگی را بنگار، به نگاری، زندگی را بنما، به نمایی زندگی را بسرا، من سلام، تو سرود، بر سرود تو سلام بر سرود من درود

Name:
Location: Stockholm, Sweden

Friday, November 25, 2011

لوم بستن ولی فریاد اکردم

...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home